Een kenmerk van de Zyp is de grote betrokkenheid van ouders. We hebben om die reden een permanente ouderklankbordgroep.

Wat houdt dat in?

Een paar keer per jaar komt de ouderklankbordgroep bijeen om samen met de directeur de actuele stand van zaken binnen en buiten de school tegen het licht te houden.

De ouderklankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over zaken die er spelen en die niet specifiek bij de medezeggenschapsraad thuishoren. 

Voor de school is de ouderklankbordgroep een mooi podium waar in een vroeg stadium ideeën en plannen gedeeld kunnen worden. 

Leden Klankbordgroep: Jos Rutten,  Fieke de Hartog, Janneke van Heereveld, Frank Westen