De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. 

Op de Zyp bestaat de MR uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. Omdat de directrice en wij geloven in openheid en directe samenwerking, is de directrice er elke MR-vergadering bij.

De MR mag in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken. Heb je als ouder zaken waar je zorgen of ideeën over hebt, neem contact op en het kan op de MR-agenda gezet worden.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken worden in de MR en waar we  instemmingsrecht over hebben:

 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de schoolgids
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar we officieel instemmingsrecht over hebben mogen we als MR ook advies uitbrengen. We kunnen veel zaken ter sprake brengen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de verdeling van de klassen (wel of geen combinatieklassen, groepsgrootte)
 • de verkeersveiligheid rond de school
 • de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles
 • de invulling van het schoolreisje
 • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Heb je vragen over het schoolbeleid en/of zijn er zaken die je besproken wilt hebben, neem dan gerust contact op met een van ons.

De samenstelling van de MR in 2023 - 2024:

 • Leerkrachten: Mark Mulder (groep 8) en Carolien Salari (groep 1/2)
 • Ouders: Maartje Verhoeven, Ruud van Schaik en Sophie van Asperen