Stel cookie voorkeur in

Ouderklankbord

Een kenmerk van onze school is de grote betrokkenheid van ouders. Om die reden bestaat op de Zyp een permanent ouderklankbord ter ondersteuning van school, dus directeur en team, in de uitvoering van het schoolplan. 

Uitgangspunten

Het ouderklankbord De Zyp vormt een plaats waarin de directeur van de school in gesprek treedt met een aantal ouders, elk met hun eigen expertise en aandachtsgebied.
Het klankbord fungeert naar wens als een klankbord, een denktank en/of een intervisiegroep, waarvan de directeur naar eigen inzicht gebruik kan maken. Dit geheel zonder verplichting van opvolging. De adviezen die in de bijeenkomsten naar voren komen kunnen al naar gelang de wens van de directeur geheel, deels of niet overgenomen worden in onder meer aan de MR voorgelegde plannen. Op deze wijze draagt het okb via de directeur bij aan gefundeerde besluitvorming.


Onderwerpen

Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen liggen op de volgende gebieden:
● De identiteit van de school: bewaken, uitdragen en vormgeven.
● Imago ; communicatie in- en rond de school in al haar vormen.
● Inhoud ; (organisatie, onderwijskwaliteit, onderwijs ontwikkeling)
Op deze thema’s ondersteunt het ouderklankbord de school in de uitvoering van het schoolplan.
Daarnaast is er binnen het okb ruimte om door de leden ingebrachte onderwerpen te bespreken. Het okb heeft dus ook een signalerende functie. De leden van het okb kunnen signalen doorgeven die hen ‘fysiek’, op het schoolplein, of digitaal, bijvoorbeeld via de digitale communicatiestructuur, ter ore komen. Het gaat daarbij niet om individuele vragen, maar om zaken die spelen op schoolniveau.


Sfeer

De bijeenkomsten in het kader van het okb vinden plaats in een sfeer van vertrouwen. Dat betekent dat zowel de directeur als de leden van het okb zich vrij voelen in de uitwisseling van gedachten, meningen en twijfels. Deze gaan niet verder dan de ruimte die we tijdens de bijeenkomst met elkaar geschapen hebben. Niet om achterkamertjes politiek te bedrijven (juist niet!), maar vanwege het vroege tijdstip waarop sommige onderwerpen binnen het okb aan de orde kunnen komen en vanwege het veilige klimaat binnen het okb.
Waar de notulen van de MR openbaar zijn, zijn de notulen van het okb dat niet.
Het okb De Zyp zal een bijdrage leveren aan het beoordelen van de directeur, waarbij bovenstaande in acht wordt genomen.


Structuur

Het okb De Zyp komt 6 keer per jaar bij elkaar. De data worden tijdens het eerste okb vastgesteld. Daarnaast kan het voorkomen dat een bijeenkomst op aanvraag wordt belegd, wanneer er iets bijzonders speelt.
De bijeenkomsten worden geleid door de directeur, die voorzitter is van het okb. De notulist draagt zorg voor de verslaglegging en verspreiding van het verslag. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de directeur, die de agenda en werkwijze vaststelt.

Tijdens de laatste bijeenkomst van het schooljaar evalueert het okb het schooljaar. Deze
evaluatie wordt samen met de plannen voor het nieuwe schooljaar gepresenteerd op de
algemene informatie-avond / jaarvergadering aan het begin van het nieuwe schooljaar.

 

Contact

Spreek ons aan, of stuur een mail aan info@dezyp.nl